หัวข้อ : ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงป่าสัก - บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 9 ดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 955.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,820 ตารางเมตร

วันที่เพิ่ม : 2019-05-22 15:44:42

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอไชยปราการ

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณถนนซอยตรงข้ามโรงเรียนบ้านป่าบง (ซอย ๑๒ ใหม่) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียง

วันที่เพิ่ม : 2019-05-21 10:19:27

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสันทราย

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณถนนซอยตรงข้ามโรงเรียนบ้านป่าบง (ซอย ๑๒ ใหม่) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2019-05-21 10:18:43

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสันทราย

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณถนนซอยตรงข้ามโรงเรียนบ้านป่าบง (ซอย ๑๒ ใหม่) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2019-05-21 10:05:31

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสันทราย

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) ถนนสายท่ามะโก๋ ตำบลขุนคง - บ้าน้องแหย่ง ตำบลหนองแก๋วตำบลหางดง

วันที่เพิ่ม : 2019-05-17 11:06:40

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่1 : งานแผน
กลไกการทบทวนแผนการเชื่อมโยงแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 : งานแผน
แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
อ่านทั้งหมด