หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภออมก๋อย

วันที่เพิ่ม : 2019-04-01 10:40:56

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภออมก๋อย

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภออมก๋อย

วันที่เพิ่ม : 2019-04-01 10:40:02

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภออมก๋อย

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : เอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 6,650 ตารางเมตร พร้อมล

วันที่เพิ่ม : 2019-03-29 09:40:05

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสะเมิง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : เอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 6,650 ตารางเมตร พร้อมล

วันที่เพิ่ม : 2019-03-29 09:39:43

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสะเมิง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : เอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 6,650 ตารางเมตร พร้อมล

วันที่เพิ่ม : 2019-03-29 09:38:34

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสะเมิง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่1 : งานแผน
กลไกการทบทวนแผนการเชื่อมโยงแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 : งานแผน
แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
อ่านทั้งหมด