หัวข้อ : ราคากลางโครงารซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลับสู่สภาพเดิมสายทางบ้านปะ หมู่ที่ 14 เชื่อม บ้านแม่ปอน หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2022-11-02 16:19:18

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ

วันที่เพิ่ม : 2022-10-27 12:47:53

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอฝาง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างฯ

วันที่เพิ่ม : 2022-10-27 12:46:38

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอฝาง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารแฟลตปกครอง ขนาด 3 ชั้น 19 ยูนิต อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2022-10-27 12:44:54

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอฝาง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทดแทนอัตราว่าง)

วันที่เพิ่ม : 2022-10-27 09:19:46

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานปกครอง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่1 : งานแผน
กลไกการทบทวนแผนการเชื่อมโยงแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 : งานแผน
แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
อ่านทั้งหมด