หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน(กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เพิ่ม : 2018-06-19 18:06:25

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการอำเภอ โดยวิธีเจาะจง

วันที่เพิ่ม : 2018-06-18 08:42:10

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการอำนวยการบริหารราชการอำเภอ ไทยนิยม ยั่งยืน อ.แม่วาง โดยวิธีเจาะจง

วันที่เพิ่ม : 2018-06-14 11:53:45

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการอำนวยการบริหารราชการอำเภอฯ โดยวิธีเจาะจง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2018-06-14 09:13:18

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศอำเภอดอยหล่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีตเลียบลำเหมืองคำปา หมู่ที่ 8 บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว ถึง หมู่ที่ 1 บ้านสันหิน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เพิ่ม : 2018-05-30 15:14:49

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอดอยหล่อ

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15/1)
ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ (ลูกจ้าง พนง.ราชการ) ประจำปี 2554
ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ขรก. ประจำปี 2554
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554
ข้อมูลนายอำเภอ ณ วันที่ 25 ต.ค.2555
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ
ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2555 -2558
แบบประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
อ่านทั้งหมด