หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอจอมทองพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

วันที่เพิ่ม : 2020-04-01 13:14:47

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอจอมทอง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร

วันที่เพิ่ม : 2020-03-31 19:29:58

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2020-03-31 17:10:07

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอฝาง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเวียงแหง (ชั้น 1 และชั้น 2) จำนวน 4 ห้อง

วันที่เพิ่ม : 2020-03-31 07:06:52

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลางฯ

วันที่เพิ่ม : 2020-03-27 10:45:42

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอไชยปราการ

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่1 : งานแผน
กลไกการทบทวนแผนการเชื่อมโยงแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 : งานแผน
แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
อ่านทั้งหมด