หัวข้อ : กิจกรรม "คนเชียงใหม่อาสาสู้ฝุ่นพิษ"

วันที่เพิ่ม : 2024-02-24 14:31:45

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานปกครอง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวง ไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบความปลอดภัย (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) บริเวณคลินิกรักษาสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2023-09-12 18:16:41

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสันทราย

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวง ไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบความปลอดภัย (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) บริเวณคลินิกรักษาสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2023-09-08 17:18:46

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสันทราย

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวง ไฟฟ้าส่องสว่างและระบบความปลอดภัย (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) บริเวณคลินิกรักษาสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2023-09-07 14:37:27

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสันทราย

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลาง โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน กิจกรรม โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำพร้อมขุดลอก สระเก็บน้ำแม่จะ บ้านโป่งแยงใน หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม

วันที่เพิ่ม : 2023-09-04 15:42:35

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอแม่ริม

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
อ่านทั้งหมด