หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านแม่แพม หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2020-09-18 14:38:15

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง ม. 9 ต.ยุหว่าอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2020-07-30 15:39:04

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสันป่าตอง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการขุดลอกลำเหมืองร้องเดื่อ หมู่ 5 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2020-06-30 17:11:20

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสันป่าตอง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 9 บ่อ ในเขตพื้นที่ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2020-06-08 13:54:55

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ บ้านดงก๋ำ ม.7 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2020-05-29 16:20:01

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสันป่าตอง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่1 : งานแผน
กลไกการทบทวนแผนการเชื่อมโยงแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 : งานแผน
แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
อ่านทั้งหมด