หัวข้อ : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2022-09-30 15:29:00

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอแม่วาง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีตบ้านใหม่วังผาปูน (สายแม่ป๋าว) หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2022-09-30 15:28:10

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอแม่วาง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีต (Overlay บนถนนคอนกรีตเดิม) ระยะที่ 1 บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2022-09-30 15:25:43

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอแม่วาง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรบ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2022-09-30 15:24:19

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอแม่วาง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาบ้านสบวิน หมู่ที่ 9 บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2022-09-30 15:22:53

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอแม่วาง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่1 : งานแผน
กลไกการทบทวนแผนการเชื่อมโยงแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 : งานแผน
แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
อ่านทั้งหมด