หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์สือสารของกรมการปกครอง เขต 2 (เชียงใหม่)

วันที่เพิ่ม : 2024-04-19 13:32:19

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2024-04-18 10:56:35

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอไชยปราการ

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมอำเภอไชยปราการ

วันที่เพิ่ม : 2024-04-09 15:55:41

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอไชยปราการ

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2024-04-09 15:08:13

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอไชยปราการ

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 โครงการปรับปรุงที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2024-04-01 11:21:57

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสะเมิง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
อ่านทั้งหมด