หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ไตรมาส 4) ตามโครงการอำนวยการบริหารราชการอำเภอ ภายใต้โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเฉพาะเจาะจง

วันที่เพิ่ม : 2018-07-18 16:06:41

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ิประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน (เดือน มิ.ย.-ก.ค .) ตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการอำเภอ ภายใต้โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เพิ่ม : 2018-07-17 08:46:38

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ิประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (เดือน ก.ค .) ตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการอำเภอ ภายใต้โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เพิ่ม : 2018-07-17 08:45:06

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร พ.ศ.2536

วันที่เพิ่ม : 2018-07-11 14:43:00

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานปกครอง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน(กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เพิ่ม : 2018-06-19 18:06:25

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15/1)
ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ (ลูกจ้าง พนง.ราชการ) ประจำปี 2554
ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ขรก. ประจำปี 2554
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554
ข้อมูลนายอำเภอ ณ วันที่ 25 ต.ค.2555
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ
ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2555 -2558
แบบประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
อ่านทั้งหมด