หัวข้อ : ราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้าวัดพันตน ถึงสามแยกทางไป ม.1 บ้านห้วยน้ำขาว

วันที่เพิ่ม : 2018-12-11 10:32:47

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอฝาง

วันที่เพิ่ม : 2018-12-04 16:03:49

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอฝาง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอฝาง

วันที่เพิ่ม : 2018-12-04 16:01:49

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอฝาง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอฝาง

วันที่เพิ่ม : 2018-12-04 15:59:48

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอฝาง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักทะเบียนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2018-11-28 11:53:16

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสันทราย

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่1 : งานแผน
กลไกการทบทวนแผนการเชื่อมโยงแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 : งานแผน
แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
อ่านทั้งหมด