หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านหลังม่อน หมู่ที่ 14 ถึงบ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมถึงตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่เพิ่ม : 2019-06-18 14:44:25

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอดอยหล่อ

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งนาบ้านหนองหล่ม-บ้านผาหมอน หมู่ที่ 22 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2019-06-14 19:43:32

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอจอมทอง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 (ห้วยป่างเดื่อสายกลางใต้) ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2019-06-13 19:59:39

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งน่าบ้านหนองหล่ม-บ้านผาหมอน หมู่ที่ 22 บ้านหนองหล่ม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2019-06-13 18:19:06

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอจอมทอง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เลียบคันคลองชลประทาน บ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2019-06-13 11:13:25

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอแม่ริม

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่1 : งานแผน
กลไกการทบทวนแผนการเชื่อมโยงแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 : งานแผน
แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
อ่านทั้งหมด