หัวข้อ : ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (การปรับปรุงห้องปฏิบัติงานที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)

วันที่เพิ่ม : 2021-05-21 09:54:39

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (การปรับปรุงห้องปฏิบัติงานที่่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)

วันที่เพิ่ม : 2021-05-19 11:17:36

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : รายละเอียดและขอบเขตของงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (การปรับปรุงห้องปฏิบัติงานที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)

วันที่เพิ่ม : 2021-05-18 16:57:08

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (การปรับปรุงห้องปฏิบัติงานที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)

วันที่เพิ่ม : 2021-05-18 16:55:55

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามโครงการปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารหอประชุม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2021-05-17 11:12:03

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่1 : งานแผน
กลไกการทบทวนแผนการเชื่อมโยงแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 : งานแผน
แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
อ่านทั้งหมด