หัวข้อ : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำแม่ขาน บ้านท่ามะโอ หมู่ที่ 3 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2023-05-19 08:32:08

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอเมืองเชียงใหม่

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำแม่ขาน บ้านทุ่งท้อ หมู่ที่ 2 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2023-05-19 08:28:12

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอเมืองเชียงใหม่

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอำนวยความปลอดภัยบริเวณทางแยก จำนวน 22 จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2023-05-18 13:38:40

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอฝาง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานที่เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทาง ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) “อำเภอ...วิถีใหม่” ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2023-05-12 18:21:30

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอดอยเต่า

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างโครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 31 ชุด หมู่ที่ 1 บ้านหลิม ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหว

วันที่เพิ่ม : 2023-05-12 17:38:14

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภออมก๋อย

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
อ่านทั้งหมด