หัวข้อ : ประกาศที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องฝ่ายการอนุญาตทางปกครองทางปกครองและฝ่ายนิติการ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ตึกอำนวยการชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เพิ่ม : 2019-08-20 17:23:19

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานปกครอง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเมืองหนาวตลอดห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมปลูกผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกษครในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ก่อสร้างโรงเรือนพลาสติก อ.หางดง จ.เชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2019-08-20 14:57:32

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพการผลิตพืชเมืองหนาวตลอดห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการส่งเสิรมปลูกผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ก่อสร้างโรงเรือนพลาสติก อ.หางดง จ.เชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2019-08-20 14:53:06

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : แบบ ปปช.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเมืองหนาวตลอดห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมปลูกผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ก่อสร้างโรงเรือนพลาสติก อ.หางด จ.เชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2019-08-20 14:51:25

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเมืองหนาวตลอดห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมปลูกผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ก่อสร้างอาคารคัดบรรจุภัณฑ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2019-08-20 14:35:09

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่1 : งานแผน
กลไกการทบทวนแผนการเชื่อมโยงแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 : งานแผน
แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
อ่านทั้งหมด