หัวข้อ : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านทุ่งท้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2023-02-22 14:03:21

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอเมืองเชียงใหม่

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั้ว (ค.ส.ล.) พร้อมป้ายที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2022-12-29 16:09:09

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภออมก๋อย

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ราคากลาง โครงการปรับปรุงรั้วที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2022-12-24 15:29:27

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสันทราย

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอดอยหล่อพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

วันที่เพิ่ม : 2022-12-16 08:33:34

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอเมืองเชียงใหม่

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ราคากลางโครงารซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลับสู่สภาพเดิมสายทางบ้านปะ หมู่ที่ 14 เชื่อม บ้านแม่ปอน หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2022-11-02 16:19:18

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

หนังสือสั่งการ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2562 : งานแผน
หนังสือสั่งการ ข้อหารืองานก่อสร้าง ซักซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง ข้อบังคับสภาวิศวกร:งานแผน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562) : งานแผน
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563 : งานแผน
การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561(แผนกรมการปกครอง) : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 : งานแผน
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2563 ชุดที่1 : งานแผน
กลไกการทบทวนแผนการเชื่อมโยงแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 : งานแผน
แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
อ่านทั้งหมด