หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผ่นที่ 3

วันที่เพิ่ม : 2017-09-18 16:21:42

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสะเมิง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผ่นที่ 2

วันที่เพิ่ม : 2017-09-18 16:21:19

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสะเมิง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผ่นที่ 1

วันที่เพิ่ม : 2017-09-18 16:20:39

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสะเมิง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : แบบแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและราคากลางในการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2017-09-18 16:07:27

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสะเมิง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป6-6

วันที่เพิ่ม : 2017-09-11 19:45:21

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานปกครอง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15/1)
ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ (ลูกจ้าง พนง.ราชการ) ประจำปี 2554
ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ขรก. ประจำปี 2554
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554
ข้อมูลนายอำเภอ ณ วันที่ 25 ต.ค.2555
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ
ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2555 -2558
แบบประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
อ่านทั้งหมด