หัวข้อ : ประกาศอำเภอสะเมิง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านแม่แพะ หมู่ที่ ๒ ต.สะเมิงเหนือ เชื่อมต่อบ้านป่ายางหนาด หมู่ที่ ๑ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

วันที่เพิ่ม : 2018-02-20 11:15:48

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสะเมิง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศอำเภอสะเมิง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านแม่แพะ หมู่ที่ ๒ ต.สะเมิงเหนือ เชื่อมต่อบ้านป่ายางหนาด หมู่ที่ ๑ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

วันที่เพิ่ม : 2018-02-20 11:12:15

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสะเมิง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงตามโครงการอำนวยการส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2018-02-19 16:31:13

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 ต.สะเมิงเหนือ เชื่อมต่อบ้านป่ายางหนาด หมู่ที่ 1 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 670.00 เ

วันที่เพิ่ม : 2018-02-19 14:51:52

ผู้เพิ่มประกาศ : อำเภอสะเมิง

อ่านประกาศเพิ่มเติม

หัวข้อ : ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแม่ขนิล หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เพิ่ม : 2018-02-15 11:27:08

ผู้เพิ่มประกาศ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

อ่านประกาศเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

แผนแม่บท AEC
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15)
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 (เล่ม 15/1)
ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ (ลูกจ้าง พนง.ราชการ) ประจำปี 2554
ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ขรก. ประจำปี 2554
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554
ข้อมูลนายอำเภอ ณ วันที่ 25 ต.ค.2555
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ
ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2555 -2558
แบบประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
อ่านทั้งหมด